Igrzyska Dzieci i Młodzieży

Igrzyska dla dzieci i młodzieży realizowane są w trzech grupach wiekowych:

 • Igrzyska Dzieci
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • Licealiada

Zawody realizowane w ramach cyklu:

Regulamin Poznańskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży 2021/2022

I. Cele i zadania

 1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Poznania.
 2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w imprezach sportowych.
 3. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
 4. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.
 5. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu najlepszych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, które będą mieć prawo reprezentowania Miasta Poznania podczas finałów Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 6. Wyłonienie najbardziej usportowionych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Miasta Poznania.
 7. Promocja zdrowego stylu życia oraz uprawiania aktywności sportowej.

II. Organizator

 1. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

III. Program

 1. Igrzyska Dzieci – dla uczniów szkół podstawowych urodzonych w roku 2009 i młodszych.
 2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów szkół podstawowych urodzonych w roku 2007 i młodszych.
 3. Licealiada – dla uczniów szkół ponadpodstawowych urodzonych w roku 2002 i młodszych.

IV. Uczestnictwo

 1. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich (tj. specjalistycznych badań dla sportowców), posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
 2. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować tylko jedną szkołę. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022. W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (PIMS) szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół w każdej dyscyplinie, chyba że regulamin imprezy stanowi inaczej.
 3. W zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, ucząca się w szkołach dziennych, bez względu na przynależność klubową. W zawodach organizowanych przez POSiR nie mają prawa startu słuchacze szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet, jeżeli wchodzą one w skład zespołów szkół.
 4. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej (Igrzyska Dzieci lub Igrzyska Młodzieży Szkolnej), jeśli zawody odbywają się tego samego dnia.
 5. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć Organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Organizatora, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu konkretnej imprezy.
 6. Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać ważne legitymacje szkolne uczestników (aktualna pieczątka szkoły oraz podpis właściciela) w celu ewentualnej weryfikacji przez Organizatora. W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października 2021 należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie rozpoczęcia nauki ucznia. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora próby oszustwa (np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział zawodnika nieuprawnionego itp.) drużyna lub zawodnik zostają zdyskwalifikowani, a adnotacja o zdarzeniu zostanie umieszczona w komunikacie końcowym zawodów.
 7. Zawodnicy, dyrekcja szkoły oraz opiekunowie podpisując i przedkładając listę i zgody Organizatorowi akceptują regulamin ogólny PIMS, dostępny m. in. na stronie internetowej Organizatora.
 8. Zaleca się, aby startujący objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie zawodów.
 9. Kary za niesportowe zachowanie podlegające sankcjom (w tym: zachowanie grubiańskie, obraźliwe lub agresywne):
  1. dotyczące zawodników:
   • sędzia nakłada karę zgodnie z przepisami danego związku sportowego,
   • incydent zostaje opisany w protokole przez sędziów,
   • Organizator zawodów – po zasięgnięciu opinii sędziego/sędziów zawodów może nałożyć karę odsunięcia od zawodów sportowych na okres od 1 do 3 imprez
   • w przypadku powtórzenia się incydentu z tym samym zawodnikiem/zawodnikami następuje kara wykluczenia tego zawodnika/zawodników do końca rozgrywek w danym roku szkolnym.
  2. dotyczące trenerów – opiekunów drużyn:
   • kara nałożona przez sędziego zawodów, jest równoznaczna z opuszczeniem przez trenera boiska i udaniem się do szatni lub poza teren obiektu sportowego. W przypadku, gdy zespół zostaje bez trenera (brak drugiego trenera) powoduje również przerwanie meczu i walkower dla drużyny przeciwnej. Incydent ten zostaje opisany przez sędziego/sędziów zawodów w protokole oraz przekazany do siedziby Organizatora. Organizator niezwłocznie powiadamia dyrekcję danej szkoły o zdarzeniu.
 10. Szkoły, które zakwalifikują się do finałów wojewódzkich zobowiązane są do interesowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa, zgodnie z regulaminem Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Koszty uczestnictwa w finałach wojewódzkich pokrywają uczestniczące w nim reprezentacje szkół. Organizator w miarę możliwości finansowych może wspierać wyjazdy na finały wojewódzkie.
 11. Szkoły, które nie wystartują w dyscyplinach, do których się zgłosiły w danym roku szkolnym, nie będą uwzględniane w nich w kolejnym roku szkolnym.

V. Sposób przeprowadzania zawodów

 1. System rozgrywania zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zostanie ustalony przez Organizatora, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści będą rozstawieni (jeśli potwierdzą swój udział).
 2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami PIMS oraz przepisami związków sportowych. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.
 3. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Poznania.

VI. Sprawy organizacyjne

 1. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 3. Prawo dokonywania ewentualnych zmian w zasadach rozgrywek przysługuje jedynie Organizatorowi.

VII. Sędziowanie

We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – sędziowie związków sportowych.

VIII. Protesty i odwołania

 1. Każdy uczestnik imprezy sportowej ma prawo złożyć protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od daty jej zakończenia.
 2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.
 3. Skład komisji odwoławczej:
  • Prezes “Poznańskiego” SZS,
  • Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,
  • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest (jeżeli była taka osoba).

IX. Finansowanie

 1. Wszystkie wydatki związane z organizacją imprez pokrywa POSiR – oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.
 2. Organizator pokrywa koszty obsługi sędziowskiej. Delegacja sędziowska musi być wystawiona na płatnika, czyli na Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

X. Nagrody

 1. Najlepsze szkoły w każdej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe puchary i medale.
 2. W zależności od posiadanych środków finansowych Organizator może ufundować dla uczestników nagrody indywidualne.

XI. Współzawodnictwo sportowe

 1. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.
 2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna:
  • Igrzyska Dzieci
  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej
  • Licealiada
 3. Szkole, która w klasyfikacji rocznej uzyska najwięcej punktów przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej oraz tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022.
 4. W celu wyłonienia Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej Organizator dokonana sumowania punktów zdobytych przez szkołę w klasyfikacji Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 5. Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego.
 6. Szczegółowy system przyznawania punktów w roku szkolnym 2021/2022.
  1. Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do liczby startujących szkół.
  2. Za miejsce medalowe przyznane będą dodatkowe punkty odpowiednio: 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 7 pkt, 3 miejsce – 5 pkt.
  3. W przypadku zajęcia tych samych miejsc, punkty będą odpowiednio przeliczane.

Przykład punktowania dla dyscyplin, w których wystartuje 10 szkół:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabela B 20
(10+10
za I m-ce)
16
(9+7
za II m-ce)
13
(8+5
za III m-ce)
7 6 5 4 3 2 1

Przykład punktowania dla dyscyplin, w których wystartuje 15 szkół:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tabela B 25
(15+10
za I m-ce)
21
(14+7
za II m-ce)
18
(13+5
za III m-ce)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

XII. Sprawozdawczość

 1. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w siedzibie Organizatora w Poznaniu ul. Gdańska 1 oraz na stronie internetowej posir.poznan.pl.
 2. Dane zawodników kwalifikujących się do finałów Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej będą udostępnione organizatorowi finałów tj. Szkolnemu Związkowi Sportowemu Wielkopolska.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy imprez organizowanych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2021/2022 zobowiązani są do przestrzegania zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19, w szczególności zachować wzmożoną ostrożność, zachowywać reżim sanitarny oraz aktualnie obowiązujący dystans społeczny, a jeśli to jest niemożliwe zakrywać nos i usta. Szczegółowe regulacje będą znajdować się w regulaminach poszczególnych imprez.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2021 r.
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez POSiR znajdują się na stronie: http://posir.poznan.pl/firma/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440