Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej posir.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 09.03.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • niektóre nagrania wideo nie są uzupełnione o napisy i audiodeskrypcje
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Czub, adres poczty elektronicznej: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Posir

ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

W obrębie budynku Dyrekcji znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, winda dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wyposażona w oznaczenia dostosowane dla osób niedowidzących. Parking posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

Pływalnia Kryta

Pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony w pętlę indukcyjną w kasie. Basen wyposażony jest w podnośnik do przemieszczania osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Basen posiada wydzieloną szatnię dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz wydzieloną toaletę z natryskiem.

Pływalnia Letnia Chwiałka

Pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony w pętlę indukcyjną. Basen wyposażony jest w podnośnik do przemieszczania osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się korzystają z szatni, toalety oraz natrysku znajdującego się w części krytej basenu.

Hala Sportowa A

Pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony w pętlę indukcyjną. W hali jest osobna szatnia wraz z natryskami dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Hala Sportowa B

Obiekt znajduje się na jednym poziomie, pozbawionym krawężników. Przed obiektem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe.

Hala Sportowa C

Obiekt znajduje się na jednym poziomie, pozbawionym krawężników. Na terenie obiektu znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Przed obiektem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe.

Lodowisko

ul. O. M. Żelazka 1, 61-553 Poznań

Budynek parterowy z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Miejsca wydzielone na trybunie sportowej przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Wydzielone miejsca parkingowe. Zastosowanie pętli indukcyjnej w kasie.

Malta

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań

Miejsca parkingowe dla osób dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na terenie całego obiektu obniżono krawężniki. Budynki akredytacji oraz hangary i szatnie wyposażono w podnośniki służące do przemieszczania wózków inwalidzkich. Na terenie obiektu przy trybunach na mecie Toru Regatowego oraz w budynku administracyjnym (przy trybunach głównych) znajdują się toalety dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dostęp do budynku administracyjnego ułatwia pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Biura i pomieszczenia administracyjne Oddziału Malta nie są dostępne. Oddział Malta posiada 3 oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przy budynku hangarów i jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przy administracji toru regatowego (budynek z wieżą sędziowską).

Dostęp do trybun z poziomu ulicy, na trybunach brak wyznaczonych miejsc dla osób na wózkach.

Oddział Zaplecza Sportowego

ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań

Miejsca parkingowe dla osób dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na terenie obiektu znajdują się domki hotelowe dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz toalety i natryski w miejscach ogólnodostępnych.

Pływalnia Miejska Winogrady

os. Zwycięstwa 124, 61-646 Poznań

Teren należący do pływalni znajduje się na jednym poziomie. Pozbawiony jest progów oraz schodów. W obiekcie znajdują się barierki umożliwiające poruszanie się. Obiekt wyposażony jest w toalety, szatnie oraz natryski przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Basen posiada podnośnik do przemieszczania osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na terenie obiektu znajdują się 4 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

Budynek administracji jest jednopoziomowy o dostępie z poziomu chodnika, posiada toaletę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Drugi z budynków jest piętrowy bez ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział Rataje

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

Do obiektu prowadzi podjazd przystosowany do poruszania się na wózkach. Główny budynek wyposażony w nakładki brajlowe na poręczach oraz nakładki podłogowe dla osób niedowidzących kierujące do bowlingu oraz do biura i sal konferencyjnych. Bowling nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Biura i sale konferencyjne są dostępne. Toalety w obiekcie przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Budynek zaplecza tenisowego parterowy z dostępem z poziomu chodnika. Zaplecze tenisowe posiada toaletę z natryskiem dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie oddziału znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Oddział Kasprowicza

Pływalnia Miejska Rataje

os. Piastowskie 55a, 61-156 Poznań

Teren pływalni znajduję się na jednym poziomie, wyposażony jest w natryski, szatnie oraz toalety przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Bramki kasowe dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Basen wyposażony jest w podnośnik do przemieszczania osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na terenie pływalni znajdują się 2 wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Pływalnia letnia

ul. Jarochowskiego 5-5a, Poznań

Teren pływalni znajduje się na jednym poziomie, wyposażony jest w natryski, szatnie oraz toalety przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Bramki kasowe dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie obiektu znajduję się dostosowana dla wózków pochylnia oraz schody basenowe ułatwiające dostanie się do niecki basenowej osobie o ograniczonej możliwości poruszania się.

Oddział Golęcin

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Pływalnia miejska Atlantis

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

Pływalnia osiada rampę, podnośnik basenowy, poręcze w miejscach o utrudnionym dostępie, wózki dla osób z niepełnosprawnością, bramki uchylne przy wejściu do strefy basenowej. W obiekcie znajdują się szatnie, natryski oraz toalety przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Basen wyposażony jest w podnośnik do przemieszczania osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na terenie pływalni są 3 wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.